Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์ (vision) :
     เป็นโรงพยาบาลชุมชนอันดับ 1 ของจังหวัดราชบุรี มุ่งเน้นบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน ประชาชนจัดการสุขภาพตนเองได้ ภายในปี 2568
 
พันธกิจ (Mission) :
     1. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน (การส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และคุ้มครองผู้บริโภค)
     2. ส่งเสริมให้ประชาชนจัดการสุขภาพเองได้
     3. พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร
     4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
     
 
 
 
 
 
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์