Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์ (vision) :
     โรงพยาบาลที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพบริบาลที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ และปลอดภัย ภายในปี 2564
 
พันธกิจ (Mission) :
     1. พัฒนาระบบบริบาลให้ได้มาตรฐานตาม 5 มิติ (ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และคุ้มครองผู้บริโภค) (Smart Hospital)
     2. มุ่งสู่องค์กรที่มีสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety , Green & Clean Hospital)
     3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
     4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
     5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนให้สามารถดูแลสุขภาพ (Self Care) ได้ด้วยตนเอง
 
 
 
 
 
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์