Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

เรื่องร้องเรียน
  ขอชี้แจง คุณปวิชญาดา ขุนรักษา 

ลูกค้าสัมพันธ์
05/01/2564
 
เรียน ผู้รับบริการทราบ
                   ตามที่ผู้รับบริการแจ้งข้อขัดข้องในการรับบริการ วันที่ 2 มกราคม 2564 นั้น งานลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนผึ้งได้ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องแล้ว  ขอเรียนชี้แจงว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้รับบริการกรณีอุบัติเหตุ 4 ราย และผู้ป่วยฉุกเฉินที่จำเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 2 ราย และผู้ป่วยรอตรวจโรคทั่วไปอีก 7 ราย ด้วยอัตรากำลังนอกเวลาราชการมีจำนวนจำกัดจึงทำให้ต้องบริหารจัดการตามลำดับความเร่งด่วน ดังนั้นจึงทำให้ผู้รับบริการรอรับบริการเป็นเวลานาน โรงพยาบาลสวนผึ้งขออภัยในความไม่สะดวกในการรับบริการและยินดีรับฟังข้อคิดเห็นพร้อมจะนำไปปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นต่อไป


                                                                         ด้วยความปรารถนาดี
                                                               งานลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนผึ้ง
                                                                       032-731800 - 2 ต่อ 444
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์