Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ข้อมูลการปฏิบัติงานทั่วไป โรงพยาบาลสวนผึ้ง
ลำดับ
รายการ
ปี 55
ปี 56
ปี 57
ปี 58
ปี 59
ปี 60
ปี 61
1
ผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (ราย )
96,718 ครั้ง 97,974 ครั้ง 116,247 ครั้ง 98,150 ครั้ง 96,436 ครั้ง 106,909 ครั้ง 110,825 ครั้ง
25,906 คน 26,251 คน 29,854 คน 27,168 คน 26,555 คน 27,920 คน 29,117 คน
2
ผู้รับบริการผู้ป่วยใน (ราย )
6,691 5,402 4,700 4,828 3,947 4,184 4,402
3

อัตราการครองเตียง
** ปรับเป็น 60 เตียง

135.2 134.59 122.7 142.13 119.30 133.55 74.82 **
4
จำนวนวันนอน
16,794 16,088 14,569 16,541 14,082 15,509 16,390
5
ผู้ป่วยส่งต่อ ( ราย )
10,314 11,565 11,601 9,057 8,942 9,130 9,875
6
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ (ราย )
4,110 4,043 3,880 4,273 4,717 4,849 5,438
5.1 อุบัติเหตุทั่วไป (ราย )
3,013 2,998 2,796 3,277 3,571 3,727 4,475
5.2 อุบัติเหตุจราจร (ราย ) 1,097 1,045 1,084 996 1,146 1,122 973
7
ผู้ป่วยคลอด ( ราย )
668 572 559 521 499 465 418
6.1 คลอดปกติ ( ราย )
621 531 528 480 451 430 391
6.2 คลอดผิดปกติ ( ราย )
47 42 31 41 40 26 13
 
ลำดับ
รายการ
ปี 2562
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
รวม
1

ผู้รับบริการ

ผู้ป่วยนอก (ราย )

9,847 ครั้ง

10,323
ครั้ง

10,822
ครั้ง
11,339
ครั้ง
9,368
ครั้ง
9,654
ครั้ง
9,013
ครั้ง
9,775
ครั้ง
9,401
ครั้ง
       
6,093
6,713
7,289
7,354 5,933 6,095 5,674 6,91 6,061        
2
ผู้รับบริการผู้ป่วยใน
(ราย )
341 380 336 367 276 331 308 317 378        
3

อัตราการครองเตียง

66.94 79.61 61.45 70.97 55.12 63.44 60.28 60.22          
4
จำนวนวันนอน
1,245 1,433 1,143 1,320 926 1,180 1,085 1,120 1,480        
5
ผู้ป่วยส่งต่อ ( ราย )
973 892 816 964 848 832 887 875 821        
6
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ (ราย )
482 482 463 447 436 403 493 456 497        
5.1 อุบัติเหตุทั่วไป (ราย )
411 393 374 367 367 313 404 403 422        
5.2 อุบัติจราจร (ราย)
71 89 89 80 69 90 89 53 75        
7
ผู้ป่วยคลอด ( ราย )
38 32 36 26 29 20 33 26 20        
6.1 คลอดปกติ ( ราย )
34 31 33 22 28 18 32 26 19        
6.2 คลอดผิดปกติ (ราย )
2 1 2 1 0 1 1 0 1        

 

โรงพยาบาลสวนผึ้ง  ที่พึ่งประชา  บำบัดรักษา  พัฒนาชุมชน
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์