Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ข้อมูลการปฏิบัติงานทั่วไป โรงพยาบาลสวนผึ้ง
ลำดับ
รายการ
ปี 58
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ปี 62
ปี 63
ปี 64
1
ผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (ราย)
98,150 ครั้ง 96,436 ครั้ง 106,909 ครั้ง 110,825 ครั้ง 119,089 ครั้ง 101,275 ครั้ง 104,570 ครั้ง
27,168 คน 26,555 คน 27,920 คน 29,117 คน 29,453 คน 26,996 คน 29,076 คน
2
ผู้รับบริการผู้ป่วยใน (ราย)
4,828 3,947 4,184 4,402 4,167 3,928 4,121
3

อัตราการครองเตียง
** ปรับเป็น 60 เตียง

142.13 119.30 133.55 74.82 ** 67.21 59.29 83.89
4
จำนวนวันนอน
16,541 14,082 15,509 16,390 14,721 14,059 18,361
5
ผู้ป่วยส่งต่อ (ราย)
9,057 8,942 9,130 9,875 10,462 8,821 8,004
6
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ (ราย)
4,273 4,717 4,849 5,438 5,635 5,412 4,886
5.1 อุบัติเหตุทั่วไป (ราย)
3,277 3,571 3,727 4,475 4,719 4,571 4,109
5.2 อุบัติเหตุจราจร (ราย) 996 1,146 1,122 973 916 841 779
7
ผู้ป่วยคลอด (ราย)
521 499 465 418 338 298 292
6.1 คลอดปกติ (ราย)
480 451 430 391 314 274 260
6.2 คลอดผิดปกติ (ราย)
41 40 26 13 11 15 15
 
ลำดับ
รายการ
ปี 2565
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
รวม
1

ผู้รับบริการ (ครั้ง)

ผู้ป่วยนอก (ราย)

20,917 21,373 12,107 10,965 11,282 18,993 - - - - - - -
15,228
13,814
8,118
7,558 7,460 11,138              
2
ผู้รับบริการผู้ป่วยใน
(ราย)
798 811 507 350 370 568              
3

อัตราการครองเตียง

289.3 278.9 156.13 78.28 90.60                
4
จำนวนวันนอน
3,479 5,034 2,904 1,456 1,526 3,492              
5
ผู้ป่วยส่งต่อ (ราย)
1,298 928 754 882 757 769              
6
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ (ราย)
381 413 435 425 429 378              
5.1 อุบัติเหตุทั่วไป (ราย)
341 351 340 345 339 324              
5.2 อุบัติจราจร (ราย)
40 62 95 80 90 54              
7
ผู้ป่วยคลอด ( ราย )
23 30 24 18 18 20              
6.1 คลอดปกติ ( ราย )
21 27 23 16 16 19              
6.2 คลอดผิดปกติ (ราย )
1 0 0 0 0 0              

 

โรงพยาบาลสวนผึ้ง  ที่พึ่งประชา  บำบัดรักษา  พัฒนาชุมชน
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์