Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ข้อมูลการปฏิบัติงานทั่วไป โรงพยาบาลสวนผึ้ง
ลำดับ
รายการ
ปี 57
ปี 58
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ปี 62
ปี 63
1
ผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (ราย )
116,247 ครั้ง 98,150 ครั้ง 96,436 ครั้ง 106,909 ครั้ง 110,825 ครั้ง 119,089 ครั้ง 101,275 ครั้ง
29,854 คน 27,168 คน 26,555 คน 27,920 คน 29,117 คน 29,453 คน 26,996 คน
2
ผู้รับบริการผู้ป่วยใน (ราย )
4,700 4,828 3,947 4,184 4,402 4,167 3,928
3

อัตราการครองเตียง
** ปรับเป็น 60 เตียง

122.7 142.13 119.30 133.55 74.82 ** 67.21 59.29
4
จำนวนวันนอน
14,569 16,541 14,082 15,509 16,390 14,721 14,059
5
ผู้ป่วยส่งต่อ ( ราย )
11,601 9,057 8,942 9,130 9,875 10,462 8,821
6
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ (ราย )
3,880 4,273 4,717 4,849 5,438 5,635 5,412
5.1 อุบัติเหตุทั่วไป (ราย )
2,796 3,277 3,571 3,727 4,475 4,719 4,571
5.2 อุบัติเหตุจราจร (ราย ) 1,084 996 1,146 1,122 973 916 841
7
ผู้ป่วยคลอด ( ราย )
559 521 499 465 418 338 298
6.1 คลอดปกติ ( ราย )
528 480 451 430 391 314 274
6.2 คลอดผิดปกติ ( ราย )
31 41 40 26 13 11 15
 
ลำดับ
รายการ
ปี 2564
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
รวม
1

ผู้รับบริการ

ผู้ป่วยนอก (ราย )

9,465
ครั้ง
9,326
ครั้ง
8,627
ครั้ง
7,225
ครั้ง
7,071
ครั้ง
11,259
ครั้ง
6,974
ครั้ง
6,282
ครั้ง
7,570
ครั้ง
7,501
ครั้ง
-
ครั้ง
-
ครั้ง
81,300
ครั้ง
5,832
5,800
5,441
4,513 4,492 7,391 4,798 4,137 5,057 5,143     52,604
2
ผู้รับบริการผู้ป่วยใน
(ราย )
372 394 371 281 273 309 326 259 316 314     3,215
3

อัตราการครองเตียง

74.68 83.61 74.68 55.75 58.93 68.39 70.56 54.03 67.89        
4
จำนวนวันนอน
1,389 1,505 1,389 1,037 990 1,272 1,271 1,005 1,222 1,434     12,514
5
ผู้ป่วยส่งต่อ ( ราย )
682 739 765 761 664 977 601 447 598 566     6,800
6
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ (ราย )
444 430 449 424 461 474 424 369 372 429     4,276
5.1 อุบัติเหตุทั่วไป (ราย )
362 357 366 353 370 395 352 327 313 374     3,569
5.2 อุบัติจราจร (ราย)
78 73 83 71 91 79 72 42 59 55     703
7
ผู้ป่วยคลอด ( ราย )
28 28 27 17 25 19 28 16 27 29     244
6.1 คลอดปกติ ( ราย )
25 25 22 16 24 16 25 12 25 26     216
6.2 คลอดผิดปกติ (ราย )
1 1 3 1 0 1 2 2 1 0     12

 

โรงพยาบาลสวนผึ้ง  ที่พึ่งประชา  บำบัดรักษา  พัฒนาชุมชน
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์