Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ข้อมูลการปฏิบัติงานทั่วไป โรงพยาบาลสวนผึ้ง
ลำดับ
รายการ
ปี 55
ปี 56
ปี 57
ปี 58
ปี 59
ปี 60
1
ผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (ราย )
96,718 ครั้ง 97,974 ครั้ง 116,247 ครั้ง 98,150 ครั้ง 96,436 ครั้ง 106,909 ครั้ง
25,906 คน 26,251 คน 29,854 คน 27,168 คน 26,555 คน 27,920 คน
2
ผู้รับบริการผู้ป่วยใน (ราย )
6,691 5,402 4,700 4,828 3,947 4,184
3
อัตราการครองเตียง
135.2 134.59 122.7 142.13 119.30 133.55
4
จำนวนวันนอน
16,794 16,088 14,569 16,541 14,082 15,509
5
ผู้ป่วยส่งต่อ ( ราย )
10,314 11,565 11,601 9,057 8,942 9,130
6
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ (ราย )
4,110 4,043 3,880 4,273 4,717 4,849
5.1 อุบัติเหตุทั่วไป (ราย )
3,013 2,998 2,796 3,277 3,571 3,727
5.2 อุบัติเหตุจราจร (ราย ) 1,097 1,045 1,084 996 1,146 1,122
7
ผู้ป่วยคลอด ( ราย )
668 572 559 521 499 465
6.1 คลอดปกติ ( ราย )
621 531 528 480 451 430
6.2 คลอดผิดปกติ ( ราย )
47 42 31 41 40 26
 
ลำดับ
รายการ
ปี 2561
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
รวม
1

ผู้รับบริการ

ผู้ป่วยนอก (ราย )

8,255 ครั้ง

9,073
ครั้ง

9,212
ครั้ง
8,621
ครั้ง
8,032
ครั้ง
9,934
ครั้ง
7,655
ครั้ง

9,169
ครั้ง

10,089
ครั้ง
10,089
ครั้ง
     
5,112
5,808
6,376
5,615
5,423 6,530 4,942 5,718 6,316 6,521      
2
ผู้รับบริการผู้ป่วยใน
(ราย )

386

381 369 396 344 324 278 366 359 351      
3

อัตราการครองเตียง
** ปรับเป็น 60 เตียง **

138.49 142.22

71.02**

69.57** 82.26** 74.23** 71.93** 69.30** 78.94**        
4
จำนวนวันนอน
1,395 1,340 1,393 1,369 1,382 1,228 1,044 1,289 1,421 1,342      
5
ผู้ป่วยส่งต่อ ( ราย )
921 821 692 858 713 876 769 828 749 855      
6
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ (ราย )
367 367 435 456 377 391 529 549 493        
5.1 อุบัติเหตุทั่วไป (ราย )
287 286 353 337 309 311 442 475 421        
5.2 อุบัติจราจร (ราย)
80 81 80 119 68 80 87 74 72        
7
ผู้ป่วยคลอด ( ราย )
45 37 39 36 32 25 32 24 28 35      
6.1 คลอดปกติ ( ราย )
41 34 37 34 29 23 29 21 25 34      
6.2 คลอดผิดปกติ (ราย )
2 2 1 0 1 0 2 0 3 1      

 

โรงพยาบาลสวนผึ้ง  ที่พึ่งประชา  บำบัดรักษา  พัฒนาชุมชน
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์