Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ยื่นหนังสือต่อ สธ. ทบทวนการปรับขึ้นค่าบริการรักษาพยาบาล
ภาพประกอบข่าว
เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขทบทวนการปรับเพิ่มอัตราค่าบริการ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้น

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า แม้กระทรวงสาธารณสุขจะอ้างถึงความจำเป็นการปรับเพิ่มค่าบริการของสถานบริการในสังกัด เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ แต่การปรับขึ้นราคาที่ไม่มีการชี้แจงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และไม่มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ทำให้กระบวนปรับขึ้นราคาค่าบริการครั้งนี้ไม่ดีพอ เนื่องจากปัจจุบันราคาค่าบริการของโรงพยาบาลหลายแห่งมีราคาสูงอยู่แล้ว เมื่อกระทรวงสาธารณสุขมีการปรับขึ้นราคากลาง ส่งผลให้โรงพยาบาลเอกชนต้องมีการปรับตัวตาม ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง ที่จะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 
อย่างไรก็ตาม เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มองว่า กรณีที่ผู้บริโภคมีเหตุจำเป็นต้องรักษากรณีฉุกเฉิน ในโรงพยาบาลที่อยู่นอกเงื่อนไขของทั้ง 3 กองทุนสุขภาพของรัฐ จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากค่าบริการที่ปรับเพิ่มขึ้น แม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะยืนยันว่าการปรับอัตราค่าบริการใหม่นี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย เพราะเป็นเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณของทั้ง 3 กองทุนสุขภาพกับสถานพยาบาล

ทั้งนี้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้ยื่นหนังสือต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ทบทวนการปรับอัตราค่าบริการใหม่ รวมทั้งเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับฟังความคิดเห็น และข้อมูลจากกรมการประกันภัย ผู้บริโภค และ นักวิชาการ เพื่อลดผลกระทบจากการปรับเพิ่มอัตราค่าบริการ

ที่มา ThaiPBS
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์