Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ภาพประกอบข่าว
    โรงพยาบาลสวนผึ้ง มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย
1. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องเอกซเรย์เคลี่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน 1 เครื่อง
    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
    ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่  https://drive.google.com/file/d/1ejEfblV5XOEHjj7Ku8Q8iEOPE0Nk1bH1/view?usp=sharing
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์