Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ภาพประกอบข่าว
          ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุจะดำเนินการแผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 6 รายการ จัดซื้อด้วยเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังรายการต่อไปนี้
   1.เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวิดีทัศน์ ขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง
   2. เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 7 เครื่อง
   3. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 4 เครื่อง
   4. เครื่อวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 5 เครื่อง
   5. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA จำนวน 1 เครื่อง
   6. เครื่องเอกซเรย์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน 1 เครื่อง
   
สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่ : https://moph.cc/a3nNQiwLv
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์