Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
ภาพประกอบข่าว
       เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังรายการต่อไปนี้
       1. จัดจ้างระบบจ่ายน้ำประปาภายนอก (รับน้ำจากการประปา) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 120 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนผึ้ง ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 ระบบ
       2. จัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลบันทึกแบบกระดาษความร้อนขนาดไม่น้อยกว่า A4 โรงพยาบาลสวนผึ้ง ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชุบรี จำนวน 2 เครื่อง
       3. จัดซื้อเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ โรงพยาบาลสวนผึ้ง ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 เครื่อง

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : https://moph.cc/c_3k0HK69
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์