Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ร่าง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ภาพประกอบข่าว
 ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ จะดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (ด้านกายภาพบำบัด)  จำนวน 3 รายการ ได้แก่
        1. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง
        2. เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 1 เครื่อง
        3. หม้อต้มแผ่นความร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 แผ่น (พร้อมแผ่นร้อน) จำนวน 1 เครื่อง
           ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลสวนผึ้ง หรือช่องทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 ร่างประกาศเอกสาร : https://drive.google.com/file/d/1dSp_y8UUMMCW34D0rgvpkCW-r3CtHDIb/view ฟุตบอล
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์