Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ฯ
ภาพประกอบข่าว
          จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซต์ 100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อใช้อบฆ่าเชื้อโรคเครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลสวนผึ้ง
          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. 
            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.dropbox.com/s/0clxc676a5uzlz4/EO-Sterilizer.pdf?dl=0
หรือดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
           ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032731800 - 2 ต่อ 258 ในวันและเวลาราชการ
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์