Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ภาพประกอบข่าว
ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ต้น ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
2. รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์  จำนวน 1 คัน

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ระหว่าง เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารตาม ได้ที่ : https://www.dropbox.com/s/91yvoz6nczberlu/PR-CAR14092018.pdf?dl=0
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์