Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ประกาศสอบราคาเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด
ภาพประกอบข่าว
         จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กทารกแรกเกิด  จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสวนผึ้ง

         กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ใน  วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ระหว่าง เวลา  8.30 น. ถึง 16.30 น.

         ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารรายละเอียดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ website โรงพยาบาลสวนผึ้ง 
 (http://118.175.0.58) หรือ https://www.dropbox.com/s/p87n6ksycgy3yts/RadiantWarmer.pdf?dl=0  หรือ www.gprocurement  และสามารถสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 32731800 - 2 ต่อ 258 ;ในวันและเวลาราชการ
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์