Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

โรงพยาบาลสวนผึ้ง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง
ภาพประกอบข่าว
ด้วยโรงพยาบาลสวนผึ้ง มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อ จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง 
 1. เพศหญิง อายุระหว่าง ๒๐ – ๓๕ ปีบริบูรณ์  
 2. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 
 3. เพศหญิงต้องไม่อยู่ในช่วงเวลาตั้งครรภ์ภายในระยะเวลา ๒ ปี 
 4. มีสุขภาพแข็งแรง โดยผ่านการตรวจรับรองจากแพทย์ 
 5. เป็นผู้มีความสุภาพ มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ มีปฏิภาณไหวพริบดี มีความกระตือรือร้น และ  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 

ผู้ประสงค์สมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสวนผึ้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ  (เว้นวันหยุดราชการ) 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่ : https://www.dropbox.com/s/41zedn19s2xw0it/OC-Lab61.pdf?dl=0
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์