Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

โรงพยาบาลสวนผึ้ง ปรับอัตราค่าบริการรักษาพยาบาล
ภาพประกอบข่าว
             ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดอัตราค่าบริการ  ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560  เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบัน  และสอดคล้องกับต้นทุนค่าบริการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการประชาชนอย่างยั่งยืนและเหมาะสม  ดังนั้น  โรงพยาบาลสวนผึ้ง จึงขอประกาศปรับอัตราค่าบริการโรงพยาบาลสวนผึ้ง  ให้ทราบดังนี้
           1. หมวดที่ 1 ค่ายาและเวชภัณฑ์
           2. หมวดที่ 2 อัตราค่าบริการรักษาทั่วไป
           3. หมวดที่ 3 อัตราค่าวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
           (ตามรายละเอียดคู่มืออัตราค่าบริการโรงพยาบาลสวนผึ้ง)

            ประกาศให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560  ในส่วนของอัตราค่าบริการทั่วไปผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ  และอัตราค่าบริการทั่วไปผู้ป่วยนอก  นอกเวลาราชการ  และในส่วนของอัตราค่าบริการอื่น ๆ ให้บังคับใช้ตั้งแต่ วันที่  15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มืออัตราค่าบริการโรงพยาบาลสวนผึ้งได้ตามลิงค์ต่อไปนี้
https://www.dropbox.com/s/1pg7t5jl79lhc2u/ServiceCost60.pdf?dl=0
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์