Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา(โลชั่นทากันยุง)
ภาพประกอบข่าว
โรงพยาบาลสวนผึ้งมีความประสงค์จะจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยา รายการคือ โลชั่นทากันยุ่ง จำนวน 5,000 หลอด  ที่โรงพยาบาลสวนผึ้ง  
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีตกลงราคา ราคาการจัดซื้อครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น 165,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ไฟล์แนบ 8Y62ILD4L9B6WGUL9Z1Z.pdf
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์