Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ประกาศผู้รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาและสถานที่
ภาพประกอบข่าว
ตามที่ได้มีประกาศ จังหวัดราชบุรี  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดโรงพยาบาลสวนผึ้ง  และโรงพยาบาลวัดเพลง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ประกอบกับคำสั่งจังหวัดราชบุรี 1076/2558  ลงวันที่ 24 มีนาคม  พ.ศ.2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดโรงพยาบาลสวนผึ้ง  และโรงพยาบาลวัดเพลง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  โดยมอบให้คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร  นั้น
บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ  ดังเอกสารแนบท้ายด้านล่างนี้ 

https://www.dropbox.com/s/hnfu9vwvsvn9i7i/ListForExam.pdf?dl=0
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์