Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

สธ.ออกประกาศเตือน 6 โรคฮิต ระบาดหน้าร้อน
ภาพประกอบข่าว
วันที่ 24 ก.พ. นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้เป็นระยะเวลาที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อน สภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งนี้จะเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคหลายชนิด พื้นที่ประสบภัยแล้งบางแห่งอาจเกิดการระบาดของโรคติดต่อได้ ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคที่พบได้บ่อยในฤดูร้อน จำนวน 6 โรค ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ บิด โรคอหิวาตกโรค ไทฟอยด์ และโรคตับอักเสบ จากไวรัสทางเดินอาหารชนิดเอ ซึ่งปีนี้จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มจะสูงขึ้นจากภัยแล้ง เพราะน้ำสะอาดอาจหาได้ยากขึ้น และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลเรื่องคุณภาพน้ำและแหล่งน้ำ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคดังกล่าว

รมว.สาธารณสุข กล่าวต่อว่า ในการป้องกันโรคหน้าร้อนตั้งแต่เนิ่นๆ ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการ 4 เรื่อง ได้แก่ 1.เฝ้าระวังโรคในพื้นที่ หากพบมีผู้ป่วยเกิดขึ้นให้รีบดำเนินการควบคุมป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดทันที 2.ให้ดูแลควบคุมมาตรฐานน้ำประปาโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด โรงงานผลิตน้ำแข็งซึ่งในฤดูร้อนยอดการบริโภคน้ำแข็งน้ำดื่มจะสูงขึ้นกว่าฤดูกาลอื่นๆ 3.ดูแลกวดขันความสะอาดโรงอาหารโรงเรียน ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และตลาดสด ขอความร่วมมือผู้ประกอบการดูแลความสะอาดส้วมสาธารณะต่างๆ เช่น ที่ปั๊มน้ำมัน เป็นต้น และ 4.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนให้รู้จักอาการของโรค การปฏิบัติตัวที่จะไม่ให้ป่วยและขอความร่วมมือดูแลความสะอาดห้องส้วม ห้องครัว

ด้าน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรคติดต่อทางอาหารและน้ำเป็นโรคที่พบบ่อยรองจากไข้หวัด ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อชนิดนี้ฟักตัวได้ดีในสภาพอากาศร้อนจัด เป็นโรคที่พบประจำในประเทศเขตร้อน เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อน ในช่วงเกือบ 2 เดือนแรกของปี 2556 นี้ มีรายงานผู้ป่วยทั้ง 6 โรค รวม 146,452 ราย ไม่มีเสียชีวิต โรคที่พบมากอันดับ 1 ได้แก่โรคอุจจาระร่วง 128,855 ราย ผู้ป่วยร้อยละ 28 เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป รองลงมาคือโรคอาหารเป็นพิษ 15,965 ราย โรคบิด 1,197 ราย และโรคตับอักเสบจากไวรัสทางเดินอาหารชนิดเอ จำนวน 43 ราย ส่วนโรคอหิวาตกโรคยังไม่มีรายงานผู้ป่วย ทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประสานงานกับเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ดูแลเรื่องคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ให้มีปริมาณสารคลอรีนตกค้างตามเกณฑ์มาตรฐาน

ด้าน นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ แม้ว่าจะมีสาเหตุเกิดโรคต่างกันแต่การติดต่อคล้ายคลึงกันคือ เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป เช่น อาหารปรุงสุกๆ ดิบๆ เช่น ลาบ ก้อย หรืออาหารที่มีแมลงวันตอมหรืออาหารที่ทำไว้ล่วงหน้านานๆ โดยไม่ได้แช่เย็น และไม่ได้อุ่นให้ร้อนก่อนรับประทาน ผู้ที่เป็นโรคดังกล่าวข้างต้นสามารถแพร่เชื้อได้ทางอุจจาระ และติดมากับมือ หากเป็นผู้ปรุงอาหารหรือเสิร์ฟอาหารจะมีโอกาสแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้มากขึ้น

ที่มา ThaiRath
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์