Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ประวัติความเป็นมา
        โรงพยาบาลสวนผึ้ง ได้เปิดให้บริการครั้งแรก เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง เมื่อวันจันทร์ที่
6 พฤษภาคม 2528 โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมก่อตั้งโรงพยาบาลสวนผึ้งทั้งหมดเพียง 19 คน ซึ่งในวันแรกนั้นมีผู้
ป่วยเข้ารับบริการทั้งหมด 16 คน และรับไว้รักษาในโรงพยาบาล 1 คน ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนผึ้ง
คนแรกจนถึงปัจจุบันคือ นายแพทย์ฉัทฐกร  ธัญเกียรติ
       ปี พ.ศ.2535  จำนวนผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น อาคารสถานที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนผึ้งได้เสนอขออนุมัติยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง จึงได้รับงบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารผู้ป่วยใน (อาคารเดิม) และได้รับการจัดสรรอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ทีมสหสาขาวิชาชีพเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ สำหรับการจัดบริการที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
       ปี พ.ศ. 2542 โรงพยาบาลสวนผึ้ง ได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริการ ผ่านการรับรองคุณภาพ ISO 9002 ในปี พ.ศ. 2543 และผ่านการรับรองคุณภาพ ISO 14001 ในปี พ.ศ. 2544
       โรงพยาบาลสวนผึ้ง ได้รับโล่รางวัล โรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในปี พ.ศ. 2546 โรงพยาบาลสวนผึ้ง ได้เริ่มพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA และผ่านการรับรองคุณภาพในปี พ.ศ. 2555 ทีมงานโรงพยาบาลสวนผึ้งทุกคน มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556 จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
     เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2555 นายแพทย์ฉัทฐกร ธัญเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนผึ้งได้เข้ากราบเรียนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 60 เตียง เนื่องจากจำนวนเตียงไม่เพียงพอในการให้บริการซึ่งในบางครั้งผู้ป่วยต้องนอนบนรถเข็น ซึ่งท่านได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในใหม่ 2 ชั้น เพื่อรองรับผู้ป่วยในที่เพิ่มมากขึ้นและลดความแออัดลง มีห้องพักสำหรับรองรับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธและอาคารดังกล่าวได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557
โรงพยาบาลสวนผึ้ง  ที่พึ่งประชา  บำบัดรักษา  พัฒนาชุมชน
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์