Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ชื่อสกุล
  นายนภัส มณีศรีขำ
  ตำแหน่ง/หน้าที่  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนผึ้ง
  สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน  โรงพยาบาลสวนผึ้ง  อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี
ที่อยู่ปัจจุบัน 393/1  หมู่ 1  ต.ท่าเคย  อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 032-731800-2 ต่อ 148
   
วันเดือนปีเกิด
  28 พฤษภาคม 2525
   
วุฒิการศึกษาและสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
  พ.ศ. 2552  วุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
ประวัติการทำงานที่สำคัญ
  ตำแหน่ง  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนผึ้ง
ตั้งแต่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2562   ถึงปัจจุบัน
   
   
เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยได้รับ
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์