Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ชื่อสกุล
  นายฉัทฐกร ธัญเกียรติ
  ตำแหน่ง/หน้าที่  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนผึ้ง
  สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน  โรงพยาบาลสวนผึ้ง  อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี
ที่อยู่ปัจจุบัน 314/6-7  หมู่ 1  ต.ป่าหวาย  อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี
   
วันเดือนปีเกิด
  4 พฤษภาคม 2502
   
วุฒิการศึกษาและสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
  พ.ศ. 2527  วุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  พ.ศ. 2532  วุฒิสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
  พ.ศ. 2547  วุฒิอนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  สถาบันแพทยสภา
   
ประวัติการทำงานที่สำคัญ
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนผึ้ง
ตั้งแต่  พ.ศ. 2528   ถึงปัจจุบัน
   
   
เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยได้รับ
  ชื่อรางวัล  ดีเด่นนวัตกรรมสุขภาพปฐมภูมิการบริหารจัดการเครือข่ายแบบ Matrix 
    หน่วยงานผู้มอบ  สป.สช.  พ.ศ.2552
  ชื่อรางวัล   ต้นแบบพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้และใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน
    หน่วยงานผู้มอบ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและองค์การอนามัยโลกเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  พ.ศ.2552
  ชื่อรางวัล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีอาจารย์แพทย์ดีเด่น
    หน่วยงานผู้มอบ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  พ.ศ.2548 และ 2555
  ชื่อรางวัล รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพจริยธรรม
    หน่วยงานผู้มอบ  กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
  ชื่อรางวัล ผู้บริหารสาธารณสุขที่มีผลงานดีเด่น
    หน่วยงานผู้มอบ  สมาคมนักบริหารสาธารณสุข  พ.ศ.2556
  ชื่อรางวัล รางวัลชนะเลิศเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) ดีเด่นระดับเขตปี 2556
    หน่วยงานผู้มอบ  เขตบริการที่ 5 ร่วมกับ สป.สช. เขต 5 ราชบุรี  พ.ศ.2556
  ชื่อรางวัล รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556 ระดับดี
    หน่วยงานผู้มอบ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  พ.ศ.2556
  ชื่อรางวัล ชนะเลิศ การประกวดผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุขประจำปี พ.ศ. 2556
    หน่วยงานผู้มอบ สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดราชบุรี
  ชื่อรางวัล รางวัลชื่นชมเครือข่ายสุขภาพอำเภอ ประจำปี 2557
    หน่วยงานผู้มอบ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)
  ชื่อรางวัล District Health System Development : Suanpung Model, Suanpung District, Ratchaburi Province " NOVEMBER 6-7 2557
     
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์