เข้าสู่ระบบ
user :
password :รายงานตัวชี้วัด

 
    ระบุประเภทตัวชี้วัด
 ผู้ชมเว็บไซต์ทั้งหมด

ผู้ดูแลระบบคลิกที่นี่
24-01-2020 17:51

ประเภทตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ : 1 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ( เกณฑ์≥62.62)
ผลการดำเนินงาน = 93.92
ตัวชี้วัดที่ : 1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คุณภาพ (ร้อยละ 80)
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 1 ความสำเร็จของการดำเนินงานฝากครรภ์คุณภาพของหน่วยบริการ
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 1 คัดกรองวัณโรคในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด (เกณฑ์ร้อยละ 90)
ผลการดำเนินงาน = 5.00
ตัวชี้วัดที่ : 1 ร้อยละการเกิด PPH (ร้อยละ 2.42)
ผลการดำเนินงาน = 4.00
ตัวชี้วัดที่ : 2 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง (เกณฑ์ ≥63.39)
ผลการดำเนินงาน = 90.07
ตัวชี้วัดที่ : 2 ร้อยละของเด็ก0-5ปี (9,18,30,42เดือน)ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (ร้อยละ 91.31)
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 2 ร้อยละของวัยรุ่นต่ำกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดหลังคลอดหรือแท้งก่อนออกจากโรงพยาบาล
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 2 คัดกรองเบาหวานในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด (เกณฑ์ร้อยละ 90)
ผลการดำเนินงาน = 0.00
ตัวชี้วัดที่ : 2 ร้อยละการเกิดภาวะ Shock จาก PPH (ร้อยละ0)
ผลการดำเนินงาน = 5.00
ตัวชี้วัดที่ : 3 ร้อยละของเด็ก0-5ปี (9,18,30,42เดือน)ที่สงสัยมีพัฒนาการล่าช้าฯ (ร้อยละ 100)
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 3 ระดับความสำเร็จการส่งและมีผลตรวจทดสอบความไวต่อยาวัณโรค
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 3 คัดกรองความดันโลหิตสูงในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด (เกณฑ์ร้อยละ 90)
ผลการดำเนินงาน = 0.00
ตัวชี้วัดที่ : 3 คัดกรองความดันโลหิตสูงในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด (เกณฑ์ร้อยละ 90)
ผลการดำเนินงาน = 0.00
ตัวชี้วัดที่ : 3 ร้อยละการเกิด Dengue Shock Syndrome (DSS) (ร้อยละ 0)
ผลการดำเนินงาน = 5.00
ตัวชี้วัดที่ : 4 ร้อยละ(สะสม)ความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี (เกณฑ์ ≥35.36)
ผลการดำเนินงาน = 75.34
ตัวชี้วัดที่ : 4 ร้อยละของ 0-5ปีดีสมส่วน (ร้อยละ 50.58)
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 4 การพัฒนา NCD Clinic Plus
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 4 คัดกรองCVD riskในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด (เกณฑ์ร้อยละ 90)
ผลการดำเนินงาน = 0.00
ตัวชี้วัดที่ : 4 อัตราการเกิดไข้เลือดออกลดลง (เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.41)
ผลการดำเนินงาน = 1.00
ตัวชี้วัดที่ 5ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) (เกณฑ์ ≤40)
ผลการดำเนินงาน = 22.11
     
ตัวชี้วัดที่ 5ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory infection) (เกณฑ์≤40)
ผลการดำเนินงาน = 34.61
     
ตัวชี้วัดที่ : 5 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 64.67)
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็ง (มะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม/มะเร็งลำไส้
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 5 คัดกรองผู้สูงอายุ(HT)ในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด (เกณฑ์ร้อยละ 90)
ผลการดำเนินงาน = 0.00
ตัวชี้วัดที่ : 5 ร้อยละของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่เสียชีวิต (ร้อยละ 0)
ผลการดำเนินงาน = 5.00
ตัวชี้วัดที่ 6การลดลงของอัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคที่ควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก (ACSC : Ambulatory Care Sensitive Condition) (Epilepsy) (COPD) (Asthma) (Diabetes Mellitus) (Hypertension) (เกณฑ์ ลดลง≥6.58)*รอผลการดำเนินงานจากสปสช.*
ผลการดำเนินงาน = 0.00
     
ตัวชี้วัดที่ : 6 ร้อยละของเด็กนักเรียน ป.1-ป.6 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการจัดการลดน้ำหนัก (ร้อยละ 50)
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 6 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (ร้อยละ 100)
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 6 คัดกรองผู้สูงอายุ(DM)ในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด (เกณฑ์ร้อยละ 90)
ผลการดำเนินงาน = 0.00
ตัวชี้วัดที่ : 6 ร้อยละการเกิด Stroke รายใหม่ในผู้ป่วยโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 0.52)
ผลการดำเนินงาน = 5.00
ตัวชี้วัดที่ : 7 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ได้รับวัคซีนโรคหัด (เกณฑ์ ≥64.47)
ผลการดำเนินงาน = 73.43
ตัวชี้วัดที่ : 7 อัตราการคลอดในมารดาอายุ 10-14 ปี ต่อพัน (0.53 ต่อพันประชากร)
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 7 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลยาเสพติด (HA)
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 7 คัดกรองผู้สูงอายุ(CVD)ในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด (เกณฑ์ร้อยละ 90)
ผลการดำเนินงาน = 0.00
ตัวชี้วัดที่ : 7 ร้อยละการเกิด New Stroke ได้รับการฟื้นฟู (ร้อยละ 100)
ผลการดำเนินงาน = 5.00
ตัวชี้วัดที่ : 8 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี (เกณฑ์ ≥22.09)
ผลการดำเนินงาน = 43.40
ตัวชี้วัดที่ : 8 อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี ต่อพันประชากร (23.91ต่อพันประชากร)
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 8 ร้อยละของคะแนนผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ (ร้อยละ 85)
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 8 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการรักษาด้วย SK ภายใน 30 นาที (ร้อยละ 0)
ผลการดำเนินงาน = 1.00
ตัวชี้วัดที่ : 9 ร้อยละของเด็ก0-5ปี (9,18,30,42เดือน)ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ(เกณฑ์ ≥68.48)
ผลการดำเนินงาน = 82.53
ตัวชี้วัดที่ : 9 อัตราการตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาอายุ ต่ำกว่า 20 ปี (ร้อยละ 31.03)
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 9 ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 9 ร้อยละการป่วยด้วยโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง (ร้อยละ 5.88)
ผลการดำเนินงาน = 5.00
ตัวชี้วัดที่ : 10 ร้อยละของเด็ก0-5ปี (9,18,30,42เดือน)ที่สงสัยมีพัฒนาการล่าช้าจากการประเมินครั้งที่ 1 แล้วได้รับการติดตามมาประเมินพัฒนาการครั้งที่ 2 (เกณฑ์ ≥46.83)
ผลการดำเนินงาน = 76.47
ตัวชี้วัดที่ : 10 ร้อยละประชาชนวัยทำงาน ที่มีดัชนีมวลกายปกติ (ร้อยละ 52.44)
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 10 ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 10 ร้อยละการ Control ระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน (ร้อยละ 29.74)
ผลการดำเนินงาน = 2.00
ตัวชี้วัดที่ : 11 การตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ (เกณฑ์ร้อยละ50)
ผลการดำเนินงาน = 100.00
ตัวชี้วัดที่ : 11 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 100)
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 11 ระดับความสำเร็จของ รพ. สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 11 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ร้อยละ 0)
ผลการดำเนินงาน = 5.00
ตัวชี้วัดที่ : 12 ร้อยละของการจัดทำ care plan ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ร้อยละ 100)
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 12 ร้อยละการเกิดภาวะ sepsis (ร้อยละ 0.30)
ผลการดำเนินงาน = 5.00
ตัวชี้วัดที่ : 13 ร้อยละของ Healthy Ageing(คือกลุ่มติดสังคมที่ได้จากการคัดกรอง) (ร้อยละ 95.36)
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 13 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง ร้อยละ 50
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 13 ความคลาดเคลื่อนทางยาของผู้ป่วยนอก (ร้อยละ 0.13)
ผลการดำเนินงาน = 5.00
ตัวชี้วัดที่ : 14 ร้อยละของการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (ร้อยละ 81.73)
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 14 การพัฒนาระบบ ESC คุณภาพ
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 14 ความคลาดเคลื่อนทางยาของผู้ป่วยใน (ร้อยละ 0.27
ผลการดำเนินงาน = 5.00
ตัวชี้วัดที่ : 15 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (ร้อยละ 100)
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 15 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้อย่างน้อย 2 ด้านขึ้นไป
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 15 อุบัติการณ์การพลัดตกหกล้ม (จำนวน 4 ครั้ง)
ผลการดำเนินงาน = 1.00
ตัวชี้วัดที่ : 16 ระดับความสำเร็จของอำเภอควบคุมโรคไข้เลือดออก
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 16 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 16 อุบัติการณ์การระบุผู้ป่วยผิดคน ผิดตำแหน่ง (จำนวน 28 ครั้ง)
ผลการดำเนินงาน = 1.00
ตัวชี้วัดที่ : 17 การพัฒนา NCD Clinic Plus
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 17 ร้อยละของหน่วยงานที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 17 ระดับความสำเร็จการบริหารการเงินการคลัง (วิกฤตระดับ 5)
ผลการดำเนินงาน = 1.00
ตัวชี้วัดที่ : 18 ตำบลสามารถจัดการสุขภาพได้ตามมาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 18 ร้อยละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิณ ITA (ร้อยละ 93.94)
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 19 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 19 ระดับความสำเร็จของารพัฒนาคุณภาพบริการในโรงพยาบาล
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 20 ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (ร้อยละ 55.55)
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 20 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 20 ร้อยละความพึงพอใจผู้ป่วยนอก (ร้อยละ 87.90)
ผลการดำเนินงาน = 4.00
ตัวชี้วัดที่ : 21 ระดับควาสำเร็จการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 21 คุณภาพข้อมูลเวชระเบียน และการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอก
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 21 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการงานการพยาบาล ผู้ป่วยใน (91.82)
ผลการดำเนินงาน = 5.00
ตัวชี้วัดที่ : 22 ระดับความสำเร็จของการขยายเครือข่ายทีมก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ำ
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 22 ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 23 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานลดอัตราตายจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต่อแสนประชากร
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 24 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานลดอัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน
ผลการดำเนินงาน =
ตัวชี้วัดที่ : 25 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI : District Ro
ผลการดำเนินงาน =

CopyRight 2007© www.crochet-pattern.com
Contact Us : webmaster@
crochet-pattern.com