บุคลากร

   

นายฉัทฐกร ธัญเกียรติ

(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนผึ้ง)

   
         
       
 

พท.ป.ทิพย์มาศ ทองดอนน้อย

หัวหน้างานแพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทยประยุกต์

 

นางปัญจษร อุ่นหมี

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

น.ส.เยาวลักษณ์ สระทองคุ้ม

พนักงานทั่วไป

น.ส.ปนัดดา พรหมมินทร์

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

นางพรพนา สีสุมัง

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

น.ส.ทักษภร สว่างศรี

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

นางอำพา ปาหำ

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

 
 

นางนวลศรี อินทร์เผือก

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย