วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

(โรงพยาบาลสวนผึ้ง)วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพบริบาลที่มีมาตรฐาน
เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ และปลอดภัย ภายในปี 2564

พันธกิจ

 1.พัฒนาระบบบริบาลให้ได้มาตรฐานตาม 5 มิติ (ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู  และคุ้มครองผู้บริโภค)(Smart Hospital)
 2. มุ่งสู่องค์กรที่มีสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมความปลอดภัย(Safety , Green & CleanHospital)
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนให้สามารถดูแลสุขภาพ (Self Care) ได้ด้วยตนเอง

 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

(งานการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อและจ่ายกลาง)วิสัยทัศน์

งานการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อและจ่ายกลางที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพ
บริบาลที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ และปลอดภัย ภายในปี 2564

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบ Central Supply และ Milk Run ให้ได้มาตรฐาน (Smart Hospital)
  2. มุ่งสู้องค์กรที่มีสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมความปลอดภัย(Safty,Green&Clean Hospital)
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
  4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
  5. ผู้ป่วยปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือปราศจากเชื้อและเครื่องผ้า