นายฉัทฐกร ธัญเกียรติ

(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนผึ้ง)

 
 

นางสาวนาตญา มีสุข

(หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล)

 

นางสาวปัทมารัตน์ บำรุงราชภักดี

หัวหน้างานการพยาบาลควบคุมการตัดเชื้อและจ่ายกลาง

นางสาวขวัญเรียม บัวงาม

พนักงานทั่วไป

นางอารีย์ เพชรแอง

พนักงานทั่วไป

นางสาวปฏิญญา สิทธิ

พนักงานทั่วไป

นางเอมอร เฟื่องมา

พนักงานตัดเย็บเสื้อผ้า

นางปราณี จงราช

พนักงานซักฟอก