กลุ่มงานการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อและจ่ายกลาง

 

ขอบเขตของกลุ่มงานศุนย์ประกันสุขภาพ

1. เป็นศูนย์กลางการจัดเตรียมวัสดุการแพทย์ที่ต้องได้รับการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ
2. บริการเครื่องมืออุปกรณ์ให้เพียงพอและทันเวลา เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. ให้บริการผ้าสะอาดแก่หน่วยงานบริการ การจัดการผ้าเปื้อน
4. งานตัดเย็บ ซ่อมแซมผ้าชำรุด เพื่อให้มีผ้าสะอาดเพียงพอพร้อมใช้

ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน

 

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
1. ร้อยละความผิดพลาดล้างเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่สะอาด
ไม่เกิน 2 %
0.02 %
0.03 %
0.03 %

2. ร้อยละของการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อผ่านเกณฑ์
- ผลการทดสอบ Spore test เป็นผลลบ
- ประสิทธิภาพทางเคมี ภายนอก - ภายใน

100 %
100 %
100 %
100 %
3. จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
0 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
0
4. ร้อยละของการซักผ้าไม่สะอาด (นำผ้าเปื้อนมาซักซ้ำ)
ไม่เกิน 2 %
0.02 %
0.06 %
0.06 %
5. จำนวนข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ
0
0
0
0