บุคลากร

   

นายฉัทฐกร ธัญเกียรติ

(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนผึ้ง)

   
         
       
 

นางราตรี คงละออ

หัวหน้างานบริการสุขภาพชุมชน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

น.ส.ดารณี ไชยราพัฒนา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.นงนุช สมประชา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางศิริวรรณ สงวนสิงห์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.เสาวนีย์ เมืองด้วง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.พรสวรรค์ รอดคลองตัน

นักวิชการสาธารณสุข ชำนาญการ

 
 

นางจันทร์ พวงแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุข ปฎิบัติการ