งานบริการในชุมชน

 

       เป้าหมายของงานบริการสุขภาพชุมชน

           "หน่วยงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้"