งานบริการสุขภาพชุมชน

 

       เป้าหมายของงานบริการสุขภาพชุมชน

           "หน่วยงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้"           1. พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพทั้งในคลินิกและชุมชนให้ได้มาตรฐาน

           2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและนำไปใช้ได้

           3. พัฒนาระบบการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

 

       ขอบเขตของงานบริการสุขภาพชุมชน

           1. คลินิกหมอครอบครัวรพ.สวนผึ้ง : จัดบริการในหน่วยบริการเพื่อการดูแลประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ            ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ

           2. งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน

 

1. งานบริการในคลินิก

  • คลินิกหมอครอบครัวรพ.สวนผึ้ง

    2. งานบริการในชุมชน

  • งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
  • งานอนามัยโรงเรียน
  • งานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา
  • งานคุ้มครองผู้บริโภค