วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

(โรงพยาบาลสวนผึ้ง)



วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพบริบาลที่มีมาตรฐาน
เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ และปลอดภัย ภายในปี 2564

พันธกิจ

                                 1. พัฒนาระบบบริบาลให้ได้มาตรฐานตาม 5 มิติ (ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และคุ้มครองผู้บริโภค)                                  (Smart Hospital)
                                 2. มุ่งสู่องค์กรที่มีสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมความปลอดภัย(Safety,Green & Clean Hospital)
                                 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
                                 4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
                                 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนให้สามารถดูแลสุขภาพ (self care) ได้ด้วยตนเอง



วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

(งานเวชระเบียน)



วิสัยทัศน์

หน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพบริการที่มีมาตรฐาน
เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ และปลอดภัย ภายในปี 2564

พันธกิจ

                                 1. พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
                                 2. เป็นหน่วยงานที่มีสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมความปลอดภัย(Safety,Green & Clean Hospital)
                                 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
                                 4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
                                 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)ให้สามารถจัดการเรื่องข้อมูล
                                 สิทธิการรักษาได้ด้วยตนเอง