บุคลากร

   

นายฉัทฐกร ธัญเกียรติ

(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนผึ้ง)

   
   

นางยุพา เจริญนุช

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ประกันสุขภาพ

   
   

นางสาวจิราพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

   
 

นางจิรภา อำมฤครัตน์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

นางสาวธิดารัตน์ รัตนพิทักษ์

พนักงานเก็บเอกสาร

นางสาวอุษาอำพน ธูปมงคล

พนักงานเก็บเอกสาร

นางสาวณิชาภัทร ยินดี

พนักงานเก็บเอกสาร

นางสาวจตุพร จี้ช่วย

พนักงานเก็บเอกสาร

นางมุกดา อำมฤครัตน์

พนักงานเก็บเอกสาร