ผลงานเด่นขององค์กร


กพ.อัจฉรา เกิดแก้ว ได้ผ่านการอบรม เรื่อง"Upper-extremity task training in subacute stroke rehabilitation"


กพ.อัจฉรา เกิดแก้ว ได้ผ่านการอบรมเรื่อง "Know brain No pain: Application for lumbopelvic disorders"


กพ.อัจฉรา เกิดแก้ว ได้ผ่านการอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานกายภาพบำบัดและพัฒนามาตรฐานบริการกายภาพบำบัด เขตสุขภาพที่ 5


กพ.อัจฉรา เกิดแก้ว ได้ผ่านการอบรมเรื่อง "Advanced manual therapy techniques for releasing trigger point in patient"