วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

(โรงพยาบาลสวนผึ้ง)วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพบริบาลที่มีมาตรฐาน
เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ และปลอดภัย ภายในปี 2564

พันธกิจ

                                 1.พัฒนาระบบบริบาลให้ได้มาตรฐานตาม 5 มิติ (ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู
                                 และคุ้มครองผู้บริโภค)(Smart Hospital)
                                 2. มุ่งสู่องค์กรที่มีสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมความปลอดภัย(Safety , Green & CleanHospital)
                                 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
                                 4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
                                 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนให้สามารถดูแลสุขภาพ (Self Care) ได้ด้วยตนเองวิสัยทัศน์ / พันธกิจ

(งานกายภาพบำบัด)วิสัยทัศน์

งานกายภาพบำบัดที่มีการพัฒนาคุณภาพบริบาลที่มีมาตรฐาน
เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ และปลอดภัย ภายในปี 2564

พันธกิจ

                                 1.พัฒนาระบบบริบาลให้ได้มาตรฐานตาม 5 มิติ (ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู
                                 และคุ้มครองผู้บริโภค)(Smart Hospital)
                                 2. มุ่งสู่หน่วยงานที่มีสิ่งเเวดล้อมเเลละวัฒนธรรมความปลอดภัย(Safty, Green & Clean Hospital)
                                 3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
                                 4. เป็นเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนให้สามารถดูแลสุขภาพ (Self Care) ได้ด้วยตนเอง