บุคลากร

   

นายฉัทฐกร ธัญเกียรติ

(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนผึ้ง)

   
         
   

กภ.อัจฉรา เกิดแก้ว

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

หัวหน้างานเวชกรรมฟื้นฟู

   
 

กภ.อาจารีย์ ลาภอำไพวงษ์

นักกายภาพบำบัด

กภ.ณภัทร พันธุ์อุดม

นักกายภาพบำบัด

กภ.ธนวันต์ สาครเจริญ

นักกายภาพบำบัด

 

น.ส.กมลชนก สายบัว

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด