งานกายภาพบำบัด

 

           "งานกานภาพบำบัดให้บริการทุกกระบวนการทางกายภาพบำบัดตามศักยภาพของโรงพยาบาล โดยให้บริการกายภาพบำบัดที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย แก่ผู้ป่วยที่แพทย์ส่งปรึกษา ทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ" โดยแบ่งงานออกเป็น 4 งาน

 

1. งานผู้ป่วยนอก(OPD)

  • ให้บริการรักษาผู้ป่วย,ระบบประสาทและสมอง,ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อระบบทางเดินหายใจ ทั้งในด้านของการ ฟื้นฟู ส่งเสริมและป้องกัน , จ่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหว เช่น อุปกรณ์พยุงเอว,เครื่องช่วยเดิน,รถเข็น

    2. งานผู้ป่วยใน(IPD)

  • ให้บริการรักษาผู้ป่วย,ระบบประสาทและสมอง,ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อระบบทางเดินหายใจ ทั้งในด้านของการ ฟื้นฟู ส่งเสริมและป้องกัน และออกกำลังกายฟื้นฟูหญิงหลังคลอด

    3. งานชุมชน

  • ลงพื้นที่เพื่อฟื้นฟูผู้พิการในชุมชน

    4. งานคลีนิคพิเศษ

  • คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยโรคหอบหืด(Asthma)และผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD)