งานผู้ป่วยใน (IPD)

 

       ผลลัพธ์การดำเนินงานของหน่วยงาน

         • ผู้รับบริการที่มีระยะเวลารอนานเกิน 15 นาที เป็น 0
         • ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่องตามพยาธิสภาพของโรค ร้อยละ 1.01
         • จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้บริการ เป็น 0
         • ผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้น/หายจากโรค ร้อยละ 97.06
         • ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 92.48
         • จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ เป็น 0
         • ผู้ป่วยรายใหม่ที่ไม่ได้รับบริการภายในวันส่งปรึกษา ร้อยละ 51.83

       ขอบเขตของงาน

                   ให้บริการรักษาผู้ป่วย,ระบบประสาทและสมอง,ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อระบบทางเดินหายใจ
         ทั้งในด้านของการ ฟื้นฟู ส่งเสริมและป้องกัน และออกกำลังกายฟื้นฟูหญิงหลังคลอด