ผลงานเด่นขององค์กร


การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อำเภอสวนผึ้ง ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทงานวิจัย ปี 2560


การพัฒนาระบบการจัดยาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทผลงาน CQI ปี 2561


การพัฒนาระบบการจัดการยาเหลือใช้ของผู้ป่วย รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทผลงาน CQI ปี 2558


การพัฒนาระบบคลังยาด้วยโลจิสติกส์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทผลงาน CQI ปี 2559


การบริบาลเภสัชกรรมด้านยาผู้ป่วยที่ทานยาต้านไวรัสเอดส์ โรงพยาบาลสวนผึ้ง รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทผลงาน R2R ปี 2560


การพัฒนาระบบการจัดยาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทผลงาน CQI ปี 2561


นายสุพจน์ จันทภูมิ รางวัลเซียน ด้านการบริหารจัดการ ปี 2559


นายนิพนธ์ วัฒนาเวียงปถัมภ์ รางวัลเซียน ด้านการจัดยา ปี 2559


นางสาวณัฐธิญากร ปากหวาน รางวัลเซียน ด้านการดูแลคุณภาพยา ปี 2560