งานบริการเภสัชกรรม

 

       ภารกิจ

           : ให้บริการจัดและจ่ายยาผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก พร้อมให้คำแนะนำการใช้ยา ความรู้คู่ยากับผู้รับบริการ

       เป้าหมายของงาน

           : เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับยาที่ถูกต้อง รวดเร็ว พึงพอใจในการรับบริการ