บุคลากร

   

นายฉัทฐกร ธัญเกียรติ

(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนผึ้ง)

   
         
       
 

นายสุพจน์ จันทภูมิ

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ

เภสัชกรชำนาญการ

 

น.ส.เดือนเด่น บุญรังสรรค์

เภสัชกรชำนาญการ

น.ส.พรชนัน สุขเจริญชัยกิจ

เภสัชกรชำนาญการ

น.ส.อิงอร สีสำลี

เภสัชกรชำนาญการ

น.ส.ชญานิษฐ์ เขียวมา

เภสัชกรชำนาญการ

 
 

นางจารุวรรณ จันทภูมิ

จพง.ชำนาญงาน

นายภูวัจน์ ศรีเคลือบ

จพง.ชำนาญงาน

น.ส.ณัฐธิญากร ปากหวาน

จพง.ชำนาญงาน

 

น.ส.ปริศนา ทองเสน

จพง.ชำนาญงาน

   

นายนิพนธ์ วัฒนาเวียงปถัมภ์

พนักงานห้องยา