เกี่ยวกับองค์กร

ขอบเขตของงาน

 • บุคลากร
 • งานบริการเภสัชกรรม
 • งานบริบาลเภสัชกรรม

 • งานติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

 • งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 • งานบริหารเวชภัณฑ์

 • งานข้อมูลข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 • งานคุณภาพระบบยา
 • งานผลิต
 • จำนวนผู้เข้าชม

  counter hit