กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

 

       กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค แบ่งงานออกเป็น 8 งาน ดังนี้1.งานบริการเภสัชกรรม

      ภารกิจ : ให้บริการจัดและจ่ายยาผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก พร้อมให้คำแนะนำการใช้ยา ความรู้คู่ยากับผู้รับบริการ

      เป้าหมายของงาน : เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับยาที่ถูกต้อง รวดเร็ว พึงพอใจในการรับบริการ

2.งานบริบาลเภสัชกรรม

      ภารกิจ : ค้นหา แก้ไข ป้องกัน ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากการใช้ยาผู้ป่วย (Drug Related Problems)

      เป้าหมายของงาน : เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่เหมาะสมตามหลักเภสัชศาตร์ หลักวิชาการ และปลอดภัยจากการใช้ยา

3.งานติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse Drug Reaction)

      ภารกิจ : ติดตาม ประเมิน บันทึก อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้ป่วย รวมถึงรายงานข้อมูลอุบัติการณ์ไปยังสำนักงานอาหารและยา

      เป้าหมายของงาน : เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยา ป้องกันการแพ้ยาซ้ำ ป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย

4.งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

      ภารกิจ : เฝ้าระวัง ตรวจ แนะนำ กำกับ ดูแล ให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพ เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนและชุมซนในการดูแลตนเองเรื่องการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

      เป้าหมายของงาน : เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานบริการสุขภาพปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.งานบริหารเวชภัณฑ์

      ภารกิจ : เบิก จ่าย สำรองยา ควบคุมการเก็บยาและเวชภัณฑ์ตามหลักวิชาการ

      เป้าหมายของงาน : เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอต่อการให้บริการ มีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เหมาะสม ยาและเวชภัณฑ์มีคุณภาพ พร้อมใช้ ไม่เสื่อมคุณภาพ

6.งานข้อมูลข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

      ภารกิจ : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านยาและเวชภัณฑ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หลักเภสัชศาตร์ ให้กับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

      เป้าหมายของงาน : เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านยาและเวชภัณฑ์ที่ถูกต้อง ปลอดภัยจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว อันนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องในการให้การรักษา

7.งานคุณภาพระบบยา

      ภารกิจ : ทำงานประสานกับสหสาขาวิชาชีพในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับระบบยา

      เป้าหมายของงาน : เพื่อให้ระบบยาของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพได้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐาน HA รพสต.ติดดาว เป็นต้น

8.งานผลิต

      ภารกิจ : ผลิต ผสม ยา ในรูปแบบที่ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด

      เป้าหมายของงาน : เพื่อให้ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์มียาในรูปแบบพร้อมใช้       ผลการดำเนินงาน

       เชิงคุณภาพ       เชิงปริมาณ