งานคุณภาพระบบยา

 

       ภารกิจ

           : ติดทำงานประสานกับสหสาขาวิชาชีพในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับระบบยา

       เป้าหมายของงาน

           : เพื่อให้ระบบยาของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพได้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐาน HA รพสต.ติดดาว เป็นต้น