งานผลิต

 

       ภารกิจ

           : ผลิต ผสม ยา ในรูปแบบที่ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด

       เป้าหมายของงาน

           : เพื่อให้ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์มียาในรูปแบบพร้อมใช้