งานข้อมูลข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 

       ภารกิจ

           : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านยาและเวชภัณฑ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หลักเภสัชศาตร์ ให้กับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

       เป้าหมายของงาน

           : เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านยาและเวชภัณฑ์ที่ถูกต้อง ปลอดภัยจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว อันนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องในการให้การรักษา