งานติดตามอาการไม่พึงประสงค์จาการใช้ยา

 

       ภารกิจ

           : ติดตาม ประเมิน บันทึก อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้ป่วย รวมถึงรายงานข้อมูลอุบัติการณ์ไปยังสำนักงานอาหารและยา

       เป้าหมายของงาน

           : เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยา ป้องกันการแพ้ยาซ้ำ ป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย