บุคลากร

 

นายฉัทฐกร ธัญเกียรติ

(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนผึ้ง)

 

นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่เฮง

หัวหน้างานบริหารทั่วไป 4

งานการเงินและบัญชี

1. นางสาวฐิติรัตน์ อ่อนแก้ว

2. นางสาวขนิษฐา ทรงพร

3. นางสาวภัทราพร หิรัญวงศ์

4. นางสาวกฤชญา ไชยพรหม

5. นางสาวฤทัยรัตน์ รัตนราษี

6. นางสาวพรพรรณ ภู่ทอง

งานพัสดุ

1. นางสาวอนันตญา อิ่มวงษ์

2. นางสาวภาดาภร ไชยพรหม

3. นายปฐวี ธรรมจง

4. นายมารุต สุขขี

งานโภชนาการ

1. นางยุพิน เพชรแอง

2. นางขวัญเรือน คำสัตย์

3. นางสาวมัณฑนา สรสิทธิ์

4. นางสัมฤทธิ์ มนเทวิน

งานเลาขานุการ

1. นางสาวดลยา ยิ้มแต้