เกี่ยวกับองค์กร

ขอบเขตของงาน

  • บุคลากร
  • งานการเงินและบัญชี
  • งานพัสดุ
  • งานโภชนาการ
  • งานเลขานุการ
  • จำนวนผู้เข้าชม

    counter hit