ติดต่อเรา

งานบริหารทั่วไป 4

โรงพยาบาลสวนผึ้ง
152 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180

งานการเงินและบัญชี โทร. 032-731800-804 ต่อ 100,121

งานพัสดุ โทร. 032-731800-804 ต่อ 258

งานโภชนาการ โทร. 032-731800-804 ต่อ 135

งานเลขานุการ โทร. 032-731800-804 ต่อ 148