งานบริหารทั่วไป 4

 

       กลุ่มงานบริหารทั่วไป 4 เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารภายในหน่วยงาน การให้บริการบริหารงานอื่นๆ ให้บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้งานด้านบริการของหน่วยงานดำเนินการอย่างมีคุณภาพ โดยมีองค์ประกอบของหน่วยงานย่อยๆ ออกเป็นหลายๆงาน ดังนี้

1. งานการเงินและบัญชี

       การกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ งานการเงินและบัญชี การจัดทำบัญชี การเบิกจ่ายเงิน การควบคุมงบประมาณ การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนด

2. งานพัสดุ

       การกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การจัดทำบัญชีพัสดุ การจัดทำทะเบียน การเบิกจ่าย การจัดหาคลังพัสดุ การจำหน่ายและการบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีพัสดุใช้งานต่อเนื่องเป็นไปตามมาตรฐาน และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งพัสดุออกเป็น 2 ประเภท

      2.1 พัสดุด้ายยา
      2.2 พัสดุทั่วไป

3. งานโภชนาการ

       การรับผิดชอบจัดบริการอาหารผู้ป่วย ทั้งนี้ต้องอยู่ในความควบคุมของนักโภชนาการ ต้องจัดอาหารให้ถูกหลักโภชนาการและตามคำสั่งของแพทย์ ให้ผู้ป่วยได้รับอาหารถูกโรคและตามอาการ

4. งานเลขานุการ

       รับผิดชอบเกี่ยวกับการนัดหมายของผู้บริหาร และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง