งานพัสดุ

 

       หน้าที่ของงานพัสดุ

           การกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การจัดทำบัญชีพัสดุ การจัดทำทะเบียน การเบิกจ่าย การจัดหาคลังพัสดุ การจำหน่ายและการบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีพัสดุใช้งานต่อเนื่องเป็นไปตามมาตรฐาน และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งพัสดุออกเป็น 2 ประเภท

      1. พัสดุด้ายยา
      2. พัสดุทั่วไป