งานเลขานุการ

 

       หน้าที่ของงานเลาขานุการ

           รับผิดชอบเกี่ยวกับการนัดหมายของผู้บริหาร และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง