งานการเงินและบัญชี

 

       หน้าที่ของงานการเงินและบัญชี

           การกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ งานการเงินและบัญชี การจัดทำบัญชี การเบิกจ่ายเงิน การควบคุมงบประมาณ การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนด