ผลงานเด่นขององค์กร


ซ้อมสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินในมารดาและทาก ปี2560


ซ้อมสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินในมารดาและทาก ปี2560


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 นำเสนอผลงานคุณภาพCQI ประเภทงานบริการประจำปี 2560


รางวัลรองชนะเลิศ ประกวดนวตกรรมเวทีคุณภาพรพ. ปี 2559


รางวัลการนำเสนอผลงาน Oral Presentation ประชุมวิชาการคลอดมาตรฐานโรงพยาบาลชุมชน ประจำปี2557


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 THE BEST ORGANIZATION กลุ่มการพยาบาล ประจำปี 2551